Monday, June 28, 2010

அறிவித்தல்

2011 [dtupapy; ,yq;ifapy; ru;tNjr jkpo; vOj;jhsu; xd;W$ly;

jpU. KUfG+gjp mth;fl;Fk; cyfk; vq;Fk; Gyk; ngah;e;J thOk; jkpo; vOj;jhsh;fs;> ,yf;fpa Mh;tyh;fSf;F nld;khh;f;fpy; ,Ue;J [PtFkhud; vOjpf;nfhs;tJ. . .

vOj;jhsh; xd;W$ly; 2011 gw;wp njhiyNgrpapYk;> gj;jphpiffspYk; ed;F mwpe;J nfhz;l NghJk; jdpg;gl;l Kiwapy; vdJ gq;fspg;G vt;thW mike;jhy; jq;fs; Kaw;rpf;F ehd; gf;f gykhf ,Uf;f KbAk; vd gythW rpe;jpj;Njd;.

jhq;fs; Kd;ndLf;Fk; 12 mk;r jpl;lj;jpy; 6tJ jpl;lj;jpw;F (jkpo; kf;fsplk; thrpg;Gg;gof;fj;ij Cf;Ftpg;gjw;fhd gzpfis Kd;ndLg;gJ njhlu;ghd MNyhridfis ngWjy;) VNjh xU tifapy; Gyk; ngah;e;J thOk; jkpod; vd;w tifapy; kw;wth;fspd; MNyhridfSlDk; topfhl;ly;fSlDk; mDruizAlDk; vdJ gq;fspg;igr; nrYj;j KbAk; vd ek;Gfpd;Nwd;.

1000 Gj;jfq;fis ,ytrkhf nfhLf;Fk; jpl;lk;;.

,e;jpahtpy; ntspaplg;gLk; Gyk; ngah;e;j E}yhrphpah;fspd; E}y;fspd; Mapuk; gpujpfis> E}yhrphpahpd; mDkjpAlDk; mDruizAlDk; ,yq;ifapy; cs;s juk; 10> 11 cs;s ghlrhiyfSf;Fk;> jkpo; Gj;jfq;fis jkJ E}yfq;fspy; xU gFjpahff; nfhz;l E}yfq;fSf;Fk; ,ytrkhff; nfhLj;jy;.

Ntiyj;jpl;lKk; - Gj;jf gjpg;Gk;:

,yq;ifia tpl ,e;jpahtpy; Gj;jfq;fs; gjpg;gpj;jy; kypthdJ.

Mdhy; ,yq;iff;F Gj;jfq;fis vLj;J tUk; nghOJ Vw;Wkjp> ,wf;Fkjp> Rq;fthp Nghd;w nrytpdq;fs; cs;sjdhy; Muk;gj;jpy; ,e;jpahtpYk; ,yq;ifapYk; xNu Ntisapy; Gj;jfq;fis gjpg;gpf;Fk; jpl;lk; ,Ue;jJ. mjpy; rpy eil Kiwr;rpf;fy;fSk;> Gj;jfq;fspy; juhju NtWghLfSk; ,Ue;jJ.

Mdhy; jw;nghOJ fpilj;j tpiyg;gl;bay;fspy;gb Vw;Wkjp> ,wf;Fkjp> Rq;fthp nrytpdq;fs; ,Ug;gpDk; ,e;jpahtpy; gjpg;gpg;gNj kyptha; ,Uf;fpd;wJ.

,d;W Gyk; ngah;e;j vOj;jhsh;fs; ,e;jpag;gjpg;gfq;fSf;F Rkhh; 200 gf;f E}y;fSf;F nfhLf;Fk; mNj gzj;jpy; ,jidr; nra;a KbAk;. my;yJ mjid tpl kypthfr; nra;a KbAk;.

cjhuzj;jpw;F jukhd Ngg;ghpy; mr;rplg;gl;l 200 gf;fKila xU E}ypd; 1000 gpujpfis vOj;jhsUf;Fk; 1000 gpujpfis ,yq;ifapy; ,ytrkhf ifaspg;gjw;Fk; midj;J nryTfSk; cl;gl ,e;jpa &gh 25.000 kl;LNk nrythFk;. Nkyhf ,e;jpahtpYk; kw;iwa ntspehLfspYk; ,e;j E}y;fspd; guk;gYf;Fk; vk;khy; epWtg;gl ,Uf;Fk; ghyk; vd;w epWtdk; cWJizahf ,Uf;Fk;.

,e;jpag;gjpg;Gk; jkpo;ehl;L murpd; E}yfq;fSf;fhf nfhs;tdTk;

,e;jpahtpy; gjpg;gjdhy; cs;s kw;w ed;ik ahnjdpy; jkpo;ehl;lurpd; 1000 E}y;fs; nfhs;tdT jpl;lk;. ,J gjpg;gfq;;fSf;F kpfTk; ed;ik gaf;Fk; jpl;lk;. xU gjpg;gfj;ij nfhz;L elhj;Jtjw;Fhpa ghhpa nryit ek;gp ,Uf;fpwJ. NkYk; ,J tiu 1000 Gj;jfq;fis nfhs;tdT nra;j jkpo;ehl;luR vjph;fhyj;jpy; 2000 Gj;jfq;fis nfhs;tdT nra;a cs;sJ.

mjpf gjpg;gfq;fs; vOj;jhsUf;F royalty nfhLg;gjpy;iy. mg;gb nfhLf;f te;jhYk; 10tPjj;Jf;F Nky; nfhLg;gjpy;iy. mjidNa mth;fSf;F 25 tPjkha; nfhLg;gjd; %yk; my;yJ me;j royalty I ,e;j jpl;lj;jpw;F ghtpg;gjd; %yk; ,e;j Kaw;rpapd; gO NkYk; ,yFthf;fg;gLk;.

Gyk;ngah; ehLfspy; Gj;jfg; guk;gYk; vOj;jhshpd; gq;fspg;Gk;

NkNy cs;s jpl;lj;ij Mjhpf;f Kd;tUk; vOj;jhsh;fs; (Fwpg;ghf Gyk; ngah; vOj;jhsh;fs;) kw;w vOj;jhsh;fspd; E}y;fis Fiwe;j gl;rk; 5 Gj;jfq;fisahtJ Ntz;b mth;fs; jkf;Fj; njhpe;jth;fSf;F tpw;Fk; nghOJ Gj;jfq;fSk; guTk;. . .Gyk; ngah;e;j ehLfspYk; thrpidAk; mjpfkhFk;. . . xU tUlj;jpy; Fiwe;jJ 12 Gj;jfq;fis ,e;j jpl;lj;jpD}L ntspapl tpUk;Gfpd;Nwd;. 12000 Gj;jfq;fs; vj;jidNah Mapuk; kf;fspd; iffis nrd;wilAk;.


Nkyhf ,d;unew;wpy; Gj;jftpw;gidf;F jghy; nryit tplTk; nghpa njhiffs; t#ypf;fg;gLfpwJ. mij cz;ikapy; Fiwe;j tpiyf;F nra;J thrpg;G guk;giy ,d;Dk; mjpfkhf;fyhk;.

Gjpa vOj;jhsh;fs;> ,yq;ifapy; nghUshjhug; gpur;ridAila vOj;jhsh;fs;

,e;j jpl;lj;jpw;F trjp gilj;j Gyk; ngah; vOj;jhsh;fs; nfhLf;Fk; Mjutpdhy; Gjpa vOj;jhsiuAk; ,yq;ifapy; nghUshjhuk; fhuzkhf jukhd E}y;fis ntspapl KbahJ f\;lg;gLk; vOj;jhsh;fisAk; Cf;Ftpf;fyhk;.

mDgtk;:

,e;jpahtpy; mz;ikf; fhyq;fspy; gjpg;gfq;fSld; Vw;gl;l ghPl;rak; fhuzkhf ,e;j Jiwapd; gy tplaq;fis fw;Wf; nfhz;Nld;. me;j mDgtq;fis ,e;j jpl;lj;jpw;F ey;y Kiwapy; gad;gLj;j tpUk;Gfpd;Nwd;.

ehd; mwpe;jtiu Gyk; ngah;e;j gy vOj;jhsh;fsplk; mNdf ,e;jpag; gjpg;gfq;fs; mjpfkhfNt gzk; t#ypf;fpd;wd. my;yJ Gyk;ngah; vOj;jhsh;fs; gyhpd; Mh;tq;fs; J\;gpuNahfk; nra;ag;gLfpd;wd. ,jpy; Neubahf fz;lzj;Jf;F cl;gl;lJ kzpNkfiy gjpg;gfk;. MdhYk; NtWk; gy gjpg;gfq;fSld; Gyk; ngah;e;j vOj;jhsh;fSf;F Vw;gl;l gy frg;ghd rk;gtq;fs; gjpT nra;ag;glhJ ,Uf;fpd;wd.

nrd;w fpoik kzpNkfiyapy; gjpf;fg;gl;l 10 vOj;jhsh;fspd; E}y;fs; utp jkpo;thzdhy; yz;ldpy; ntspaplg;gl;ld. ,ij Vd; vq;fs; ehl;L kf;fSf;F 1000 E}y;fis ,ytrkhf nfhLf;ff; $ba tifapy;. . .mth;fSf;F gadspf;Fk; tifapy; nra;af; $lhJ vd;gJ jhd; vdJ Mjq;fk;.

Kaw;rp 1 :
2011 [dthpapy; Rkhh; 20-25 rpWfijfis cs;slf;fpa njhFg;ig ntspapLjy;. ,J Rkhh; 250-300 gf;fKila E}yhf mikayhk;.

1. ,jpy; ,lk; ngWk; rpWfijfs; Gyk; ngah;e;J ntt;NtW ehLfspy; cs;s jkpoh;fs; me;j me;j ehl;il fskhf gpujpgypf;Fk; tz;zk; cUthf;fpa rpWfijfshf mika Ntz;Lk;.
,yq;ifapy; trpf;Fk; vOj;jhsuhapd; jdJ thOk; gpuNjrj;ij gpujpgypf;Fk; tz;zk; mika Ntz;Lk;. ,yq;ifapy; mjpf vOj;jhsh;fs; cs;sjhy;> mjpf gilg;Gfs; tUk; re;jh;g;gj;jpy;; ,uz;L E}y;fshf ntspapl vz;Zfpd;Nwd;.

(Gyk; ngah;e;Njhh; fijfs; vd;Dk; nghOJ jk; gpwe;j ehl;ilg; gw;wpa Gyk;gy;fis ntspehl;by; ,Ue;J mNdfh; vOJfpd;whh;fs; vd;w ,e;jpa tpkh;rfh;fsJ kpf Nkhrkhd tpkh;rdj;ij cilf;Fk; tz;zkhf me;je;j ehl;L tho;tpay; #oypy; vk; tho;T-mDgtq;fs; vd;gjid mbg;gilahf nfhz;bUf;f Ntz;Lk;)

2. ,e;jf; fijfs; ,izaj;jsq;fs; cl;gl vjpYk; gpuRukhfpapUf;f $lhJ.

3. A4 mstpy; BAMINI size 10-12; gf;fq;fq;fSf;F Nkw;glhJ ,Uf;f Ntz;Lk;.

4. nghUshjhuk; : jw;nghOJs;s epiyapy; ,jid ahUk; sponscer nra;Ak; epiy ,y;yhjjhy; ,jd; ntspaPl;Lr; nryit ,jpy; gq;Fnfhs;Sk; vOj;jhsh;fs; midtUk; gfph;e;jspg;gjhf ,Uf;f Ntz;Lk;. ,yq;ifapy; ghlrhiyfSf;Fk; E}yfq;fSf;Fk; 1000 gpujpfs; ,ytrkhf nfhLg;gJ cl;gl kw;Wk; ,e;jpa-,yq;ifg; gjpg;gpw;F Rkhh; xt;Nthh; vOj;jhsUf;Fk; 1000-1500 ,e;jpa &gha;fs; nrythfyhk;.

5. ,jpy; Mh;tKs;s vOj;jhsh;fs; jq;fs; Mf;fq;fis jaT nra;J 31-08-2010f;F Kd;G vdJ kpd;dQ;rYf;F mDg;GkhW md;Gld; Nfl;Lf; nfhs;fpd;Nwd;.

Kaw;rp 2 : Gyk; ngah;e;jth;fSf;fhd xU gjpg;gfk;

Gj;jfq;fis ,ytrkhf nfhLf;Fk; nray;ghLfs; Rkhh; xU tUlj;jpw;F jq;Fjilapd;wp ey;y tpjkhf elf;Fkplj;J> jw;;nghOJ vd; ,yf;fpa ez;gh;fSld; ,ize;J Muk;gpf;Fk; ghyk; vd;w ,e;j epWtdj;ij> vjph;fhyj;jpy; Gyk; ngah; vOj;jhsh;fSf;FHpa gjpg;gfkhf kl;Lk; my;yhJ. . . Gyk; ngah;e;j kf;fspd; midj;J mr;Rj; Njitfis G+h;j;jp nra;Ak; xU epWtdkhf nray;gLj;Jk; nghOJ vj;jidNah cauq;fis njhlKbAk;.


,jd; mLj;J fl;l Kaw;rp midj;Jyf vOj;jhsh; rhh;gpy; ,e;jpahtpy; etPd mr;rpae;jpae;jpuj;Jld; $ba xU gjpg;gfj;ij epWTjy;.

,J xU nghpa fbdkhd gzpahfj; Njhd;wpdhYk; fhyfhykhf Gyk; ngah;e;j vOj;jhsh;fs;; ,e;jpahtpy; jkJ E}y;fis gjpg;gpj;Jf; nfhs;s Kad;w nghOJ mth;fSf;F Vw;gl;l gy frg;ghd mDgtq;fis njhFj;Jg; ghh;f;Fk; ,lj;J vkf;nfd;nwU gjpg;gfk; ,y;yhjJjhd; fhuzk; vd;gJ Gyg;gLk;. Nkyhf Rayhgk; ghh;f;fhky; nghJ Nehf;fpy; nray;glf; $baJk; mNj Ntis el;lj;jpy; NghfhjthWk; nghUshjhug; gyj;Jld; ,aq;ff; $ba xU gjpg;gfk; cUthf;fg;gLkplj;J Gyk; ngah; vOj;jhshpd; gilg;Gfs; mjpfstpy; ntsptuTk; mjpfstpy; guk;gTk; mJ top mikf;Fk;.

,jd; KjyPL gq;Ffshf tpw;Wg; ngwg;gLk;. ahUk; vtiu vf;fhyj;jpYk; Vkhw;wjthW KOtJk; ,e;jpar; rl;ljpl;lq;fSf;F Vw;g gjpT nra;J Kiwahd fzf;fhsh; epWtdj;jpdhy; fzf;Ffs; rhp ghh;f;fg;gl;L jdpkdpjh; xUthpd; yhgj;ij Fwpf;Nfhshf nfhs;shJ elhj;jg;gLk;. midj;Jk; mth; mth;fs; gq;FfSf;F Vw;g mikAk;. mNj Ntisapy; midj;jpYk; midthpd; gq;fspg;Gk; ,Uf;Fk;. Gyk; ngah;e;j jkpoh;fspd; mr;rf NjitfisAk; ,J

,J ,yq;if kf;fSf;F cjtf;$ba tifapy; xU nghJNehf;fhd epWtdkhf mikAkplj;J gpugy ,e;jpa vOj;jhsh;fspd; vj;jidNah E}y;fis tpahghuhPjpahf gjpg;gpj;J ntspaplTk; mjpy;

,e;j jpl;lj;jpw;F midj;J vOj;jhsh;fs;> ,yf;fpa Mtyh;fspd; MNyhridfis md;Gld; vjph;ghh;f;fpd;Nwd;. ,jid vOj;jhsh; kfhehl;by; nkd;; NkYk; MNyhrpg;Nghk;.

vOj;jpw;f;Fk; guk;gYf;Fk; midj;Jyf hPjpapy; xU GJj; jsj;ij mikf;Fk; Kaw;rpNa ,J md;wp NtW ahJkpy;iy.

vd;Dila ,e;j Kd;ndLg;G ve;j jdpg;gl;l tpahghu Nehf;fk; ,y;yhjJ vd;gjid vid mwpe;Njhh; mwpth;. ,J cq;fs; E}y;fis ,yq;ifapy; guk;GjYf;F Kd;ndLf;Fk; gzp vd tpsq;fpf; nfhs;Sk; re;jh;g;gj;jpy; ehd; vd;id ,jpy; Kw;W KOjhf ,jpy;

epiwT

NkNy ehd; Fwpg;gpl;l tplaq;fs; ghhpa gzpNghYk; njhpayhk;. . .my;yJ Foe;ijg;gps;isj; jdkhdjhfTk; Njhd;wyhk;. Mdhy; vd; kdjpy; gl;litfis Neh;ikAld; ,jpy; gjpT nra;jpUf;;fpd;Nwd;.

,jid thrpf;Fk; nghOJ ve;j ,lj;jpYk; vdJ GJj;njhopYf;F my;yJ Gjpa gjpg;gfj;jpw;F rh;tNjr vOj;jhsh; tpohit VNjh xU tpjj;jpy; gad;gLj;j epidf;fpd;Nwd; vd ahUk; epidj;jpl Ntz;lhk; vd gzpthf Nfl;Lf; nfhs;fpd;Nwd;.

vdJ jkpo;g;gw;W ey;y Kiwapy; vd; ,dj;Jf;F nrd;wila Ntz;Lk; vd;gNj vdJ tpUg;gk;. mj;Jld; cz;ikapy; Gyk; ngah;e;j jkpoUf;F ,e;jpahtpy; ,Ue;J international kl;lj;jpy; ey;y Nritahw;w Ntz;ba xU jkpo; gjpg;gfj;jpd; Njit ,Uf;fpwJ.

vdJ vz;zq;fis ve;j xspT kiwTkpd;wp cq;fs; Kd; itj;jpUf;fpd;Nwd; vd;wstpy; vdf;Fj; jpUg;jpNa.

,e;j Kd;ndLg;gpd; %yk; cq;fisr; re;jpf;Fk; vd;idg; gw;wpa rpwpa mwpKfk;:


ngah; : tp. [PtFkhud; taJ : 52 tjptplk; : nld;khh;f;

njhopy;:
Odsherred efurigapd; Gtpapay; rhh;e;j fzdpg;gjpTj;Jiw nghWg;ghsh;; (KONeuk;)
nld;khh;f; mur E}yfj;jpd; jkpo;g; gFjp MNyhrfh;; - nfhs;tdthsh; -
nkhopngah;g;ghsh; (gFjp Neuk;)


ntspapl;l ahTk; fw;gid my;y (fij> ftpij> fl;Liuj; njhFg;G)
E}y;fs;;: kf;fs; kf;fshy; kf;fSf;fhf (ehty;)
rq;fhidr; rz;bad; (rpWfij
FWehty; njhFg;G)
nldp\;-Mq;fpy-jkpo; kUj;Jt ifNaLk; mfuhjpAk;
nky;yj; jkpo; ,dpj; Jsph;f;Fk; (,isa re;jjpapd; ,zaj;js
ftpijfspd; njhFg;G)

murpay; rhjhuz xU ghh;itahsd;.
gpd;dzp: xU r%f tpkh;rfd;. ,yf;fpa Mh;tyd;.


mDgtk;: gy Gyk; ngah;e;j vOj;jhsh;fisg; Nghy ,e;j Jiwapy; ehd; re;jpj;j
ntw;wpfs;> Njhy;tpfs;> Vkhw;wq;fs;> gz ,og;Gfs; vd;gd 50
%.
,e;j ,yf;fpa cyfpy; ehd; rk;ghjpj;j ey;y ,jaKila ,yf;fpa
ez;gh;fs;> mth;fspd; mwpTiufs; vd;gd mLj;j 50
%.


njhlh;Gfs;;: jpdrhp fhiy 7 kzp Kjy; khiy 6 kzp tiu : 0045 59 46 00 21
khiy 6 kzp Kjy; ,uT 10.00 kzp tiuapYk;>
rdp> QhapWfspy; KOehSk; : 0045
59 46 45 47

kpd;dQ;ry;:
jeevakumaran5@gmail.com


Gyk;ngah;e;j kf;fspd; Neubahd my;yJ kiwKfkhd nghUshjhu cjtpfs; fle;j 30 Mz;Lg; Nghiu top elj;jpr; nrd;wJ vd;gJ fz;$L. ,d;W moptpd; tpspk;gpy; epw;Fk; jkpo; gpuNjrq;fis fl;b vOg;g mNj Gyk; ngah;e;j kf;fspd; gq;fspg;G fl;lhakhf Ntz;Lk;. me;j tifapy; ,J xU mwpTg; grp Nghf;Fk; Kaw;rpay;yhJ Ntnwhd;Wkpy;iyepidT ey;yJ Ntz;Lk;

md;Gld;
jq;fspd; kdk; jpwe;j gjpiy vjph;ghh;j;J
tp. [PtFkhud;
23-06-2010

No comments: